Archiwum kategorii: Szkoła

Próbny egzamin ósmoklasisty

Szanowni Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!

Centralna Komisja Egzaminacyjna w dniach 30.03 – 01.04.2020r. przeprowadzi próbne egzaminy dla uczniów klas 8. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Udział w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

Zachęcamy do tego, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez nauczyciela formie, np.

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku – jeżeli uczeń dysponuje w domu drukarką;
 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Uczniowie, którzy wezmą udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty proszeni są o przesłanie rozwiązań do nauczycieli  (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

 • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
 • podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
 • w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Rozwiązania zadań z języka polskiego i matematyki należy przesłać do godz. 12.00, a z języka angielskiego do godziny 11.30.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty:

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Rekrutacja do przedszkoli/szkół na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice, w związku z zaistniałą sytuacją i ogłoszeniem stanu epidemii z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, podajemy nowe wytyczne dotyczące postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/szkół w Gminie Libiąż:

 • Listy rekrutacyjne z imionami i nazwiskami dzieci w tej wyjątkowej sytuacji, będą wywieszone w widocznym miejscu – na drzwiach wejściowych do budynku. Dostęp do nich będzie możliwy w godzinach pracy sekretariatu tj. 8.00 – 11.00.
 • Informację będzie można otrzymać również telefonicznie w godzinach 8.00 -11.00.
 • Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępne będą w terminie od dnia 26.03.2020 r. do dnia 03.04.2020 r.
 • Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych dostępne będą w terminie od dnia 08.04.2020 r. do dnia 15.04.2020 r.

Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola będą przyjmowane w terminie od 27.03.2020 r. do dnia 03.04.2020 r.

W wersji elektronicznej na adres przedszkola zspgromiec@interia.pl
w temacie maila proszę wpisać „rekrutacja” w treści:

„ Potwierdzam wolę zapisu dziecka (wpisać nazwisko imię dziecka oraz pesel) …………………………………………………………..….……. do Przedszkola Samorządowego w Gromcu ul. Husarska 2, do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia na rok szkolny 2020/2021”

Proszę o podpisanie treści maila imieniem i nazwiskiem rodzica. Potwierdzenie woli można będzie złożyć telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu podając dane dziecka oraz jego pesel. Telefon 33  877 77 03 lub 579 495 095

Nadzór nad szkołą

 1. Codziennie w dni robocze w godzinach. 8.00- 11.00 w szkole dyżurują sekretarki.
 2. Dyrektor jest w stałym kontakcie z wyznaczonymi do kontaktu pracownikami oraz z nauczycielami.
 3. W sprawie rekrutacji sekretariat szkoły będzie kontaktował się z rodzicami.
 4. W pilnych sprawach, aby skontaktować się z dyrektorem, należy zadzwonić w wyznaczonych godzinach na nr 33 877 77 03 lub 579 495 095 i zostawić swój nr telefonu. Dyrektor oddzwoni.
 5. W pozostałych godzinach proszę kontaktować się poprzez email: zspgromiec@interia.pl. Dyrektorzy na bieżąco śledzą skrzynkę email.
 6. Nauczyciele wysyłają materiały dla uczniów poprzez dziennik elektroniczny. Jeżeli pracują na innych platformach, również informują o tym poprzez dziennik elektroniczny.
 7. Na bieżąco śledzimy strony rządowe oraz GIS. Wszelkie informacje wysyłamy nauczycielom.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Grafika z napisem zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Zapisy do kl.1. dzieci spoza obwodu

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Gromcu ogłasza zapisy dzieci spoza obwodu do klasy I na rok szkolny 2020/2021. 

Zapisy w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 14:30 w terminie od 24 lutego do 6 marca 2020r. Przy zapisie należy złożyć wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do klasy I, która jest dostępna w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej szkoły.

Niech żyje bal! – karnawał 2020

Karnawał to wspaniały czas na organizowanie hucznej zabawy!

W takiej zabawie, 12 lutego 2020, uczestniczyli wszyscy uczniowie oraz przedszkolaki z ZSP w Gromcu. Uczestnicy klas młodszych i przedszkola przybyli w pięknych przebraniach. Na balu nie brakowało bohaterów kreskówek i filmów księżniczek, wróżek. Po sali przemykali się również policjanci, żołnierze, Superman, Batman…Niektórzy uczniowie ukryli swoje twarze pod maskami, przez co byli nie do poznania. Do zabawy przyłączyli się również rodzice i nauczyciele.
Zabawa została prowadzona przez panie z Libiąskego Centrum Kultury. Do tańca i zabaw porywała wszystkich skoczna i głośna muzyka. Oprawa muzyczna prowadzona przez pana Mańkę przy błyskach kolorowych świateł oraz efektach specjalnych sprawiła, że nikt nie schodził z parkietu sali balowej. W trakcie balu była również przerwa na poczęstunek i złapanie oddechu pomiędzy kolejnymi hitami muzycznymi. Dziękujemy Radzie Rodziców za słodkości. Jak widać wszyscy uczestnicy balu bawili się wyśmienicie co najlepiej przedstawia nasza fotorelacja 🙂

Rekrutacja do klasy pierwszej r.szk. 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Gromcu ogłasza zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy I na rok szkolny 2020/2021.
Zapisy w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-14.30 w terminie od 1 lutego 2020r. do 23 lutego 2020r. Przy zapisie należy złożyć wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka do klasy I, która jest dostępna w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej szkoły.

Lekcja w kinie

Niezmiernie ważnym elementem kształcenia ogólnego uczniów jest edukacja filmowa. A gdzie najlepiej mówić o filmie, jeśli nie w kinie ?
I właśnie z tego powodu uczniowie naszej szkoły wybrali się do Libiąskiego Centrum Kultury na kolejną nietypową lekcję w kinie. Spotkanie z klasami IV – VI miało miejsce 14 stycznia 2020 roku, natomiast klasy VII i VIII pojechały do LCK-u na następny dzień. Tym razem kinowa lekcja przeprowadzona przez Centrum Edukacji Filmowej poświęcona została gatunkom filmowym.
Tematem lekcji dla uczniów klas IV – VI była „Podróż po kinie gatunków”, w czasie której mieli możliwość odkryć, czym cechuje się dany gatunek filmowy, co odróżnia musical od innych filmów, jakie elementy muszą znaleźć się w filmie akcji, poznali różne rodzaje komizmu, różnice między filmami science fiction a fantasy, odbyli filmową podróż na Dziki Zachód oraz dowiedzieli się, jaki gatunek przenosi widzów w tajemnicze i baśniowe miejsca.
Dla młodzieży z klas VII i VIII przygotowano lekcję „W świecie gatunków filmowych”. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest konwencja gatunkowa i hybryda gatunkowa, poznali różnice między kinem gatunkowym a autorskim, współczesne gatunki filmowe, takie jak found footage, mockument i bonder, odkrywali różnice pomiędzy rodzajami komizmu: sytuacyjnym, słownym, postaci, zobaczyli, jak wyglądały pierwsze filmy science fiction, a także prześledzili motywy i schematy fabularne wybranych gatunków filmowych.
Na zakończenie uczniowie zostali zaproszeni na seanse filmowe. Młodsi obejrzeli film fantasy „BFG: Bardzo Fajny Gigant” w reżyserii Stevena Spielberga,
a starsi „Między nami kosmos” Petera Chelsoma z gatunku science fiction. Oba filmy wpisały się w tematykę lekcji i pokazywały wybrane elementy omawianych kwestii.
Wyjazdy na „Lekcję w kinie” pomału wpisują się już w tradycję naszej szkoły, więc z niecierpliwością będziemy czekać na kolejną edycję w przyszłym roku.

Czytaj dalej

“Dzień jeden w roku” – Wigilie klasowe oraz koncert kolęd i pastorałek

Tradycją w naszej szkole są Wigilie klasowe organizowane przez poszczególne klasy i wychowawców. Tego dnia wszyscy akcentują zbliżające się Święta i Wigilię. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie spotykają się w swoich klasach, wspólnie łamiąc się opłatkiem i składając  życzenia, kolędując oraz spożywając razem słodkości. 

W atmosferę świąteczną wprowadziło uczniów wspólne kolędowanie i świąteczne życzenia składane podczas łamania się opłatkiem. Dopełnieniem całej uroczystości był wzruszający, pełen zadumy koncert kolęd i pastorałek przygotowany przez panią Jolantę Dęsoł-Szczerbowską oraz chór Wiolinki. Celem koncertu było przeniesienie się choć na chwilę w atmosferę zbilżających się świąt Bożego Narodzenia, którym towarzyszy piękna tradycja śpiewania kolęd. Na scenie nie zabrakło występów uczniów, którzy pięknie zaśpiewali i zagrali na instrumentach kolędy i pastorałki. Duże wrażenie na publiczności wywarł występ najmłodszych uczniów naszej szkoły – przedszkolaków i uczennicy klasy I, którzy zaśpiewali pastorałkę ,,Gore gwiazda Jezusowi”. Koncert kolęd zakończył utwór pt. „ Dzień jeden w roku ” w wykonaniu duetu z klasy VII Amelii Kępy i Filipa Zemirka.

To wspaniale, że koncert kolęd i pastorałek łączy pokolenia i wyzwala niezapomniane emocje…

Czytaj dalej