Wyprawka szkolna 2015

Do 4 września szkoły będą przyjmować wnioski rodziców o wyprawkę szkolną dla uczniów, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.116.VII.2015 Burmistrza Libiąża z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Pomocą przyznawaną w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” na dofinansowanie zakupu podręczników są objęci uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016:

1. do klasy III szkoły podstawowej, III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, IV technikum, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wysokości 574,00 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych);
2. do klas III szkoły podstawowej, III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, IV technikum, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w wysokości 574,00 zł netto (kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), natomiast w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
3. niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
1. słabowidzący;
2. niesłyszący;
3. słabosłyszący;
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją;
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
8. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej  – uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II, IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klasy I i IV, lub liceów plastycznych.
Pomoc realizowana jest wyłącznie w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
GDE Error: Requested URL is invalid

Download (PDF, 724KB)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)
Font Resize
Contrast