Historia szkoły

DZIEJE SZKOŁY

        Koniec XVIII wieku to pierwsze wzmianki o nauce we wsi Gromiec. Edukację prowadzono w domach bogatych gospodarzy.

            W 1818 roku powołano do życia Szkołę Ludową. Nauka w dalszym ciągu odbywała się w domach bogatych gospodarzy. Na zajęcia uczęszczało około 60 uczniów. Pierwszym nauczycielem był J. Broszkowski.

            W latach 1853 – 1857 wybudowano szkołę w Gromcu. Budynek składał się z 1 sali lekcyjnej oraz 2 pomieszczeń dla nauczyciela. Do szkoły chodziło około 110 uczniów. Dzieci rozpoczynały naukę 1 września od nabożeństwa w Kościele Parafialnym w Bobrku.

            4 października był dniem wolnym od nauki -obchodzono wtedy uroczyście imieniny Cesarza Franciszka Józefa.

        Dwa razy w roku – w lutym i czerwcu odbywały się egzaminy uczniów.

        W 1863roku posadę nauczyciela objął Michał Miodoński, pierwszy autor Kroniki Szkoły. Przepracował w szkole 38 lat.

        Nauka w szkole odbywała się od poniedziałku do soboty, do południa i po południu. Najlepszych uczniów wpisywano do Księgi Honorowej. Uczniowie, którzy przekroczyli wiek obowiązku szkolnego uczestniczyli w zajęciach szkółki niedzielnej.

        4 marca 1889 roku szkole nadano imię Kazimierza Jagiellończyka i ufundowano sztandar. Od tej pory dzień ten obchodzono jako Dzień Patrona Szkoły.

        Budowa nowej, murowanej szkoły w Gromcu przypadła na lata 1901 – 1904. W budynku były 2 pomieszczenia do nauki i mieszkanie dla nauczyciela. Do szkoły uczęszczało około 200 uczniów.

        Już 11 lat później nauka w szkole została zawieszona z powodu działań wojennych, dużej absencji uczniów oraz powołania kierownika do wojska.

        W 1918 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości naukę w szkole wznowiono.

        Pan Jan Porębski w 1927 roku objął kierownictwo szkoły i kierował nią do 1943 roku, do momentu aresztowania go przez gestapo. Po wojnie funkcję tę pełnił do 1967 roku, czyli z przerwą 40 lat.

        W 1935roku rozbudowano szkołę – dobudowano jedno piętro.

        Podczas II wojny światowej dzieci szkolne pod opieką nauczyciela pracowały na polach dworskich.

        Po wojnie szkołę uruchomił Jan Porębski już 3 marca 1945 roku . Nauka odbywała się w zniszczonej, działaniami wojennymi sali, przed i po południu.

        W latach 1957-1959 rozbudowano szkołę do 6 sal lekcyjnych, 2 pomieszczeń dla kierownika oraz mieszkania dla nauczyciela. Plac szkolny ogrodzono siatką.

        Rok 1961 to rok, w którym naukę religii przeniesiono do salek katechetycznych, a szkole rozpoczął pracę nauczyciel Antonii Tabiś.

         8-klasową szkołę podstawową wprowadzono w 1965 roku. Do szkoły uczęszczało wtedy ponad 230 uczniów.

        Rok 1967- powołano Komitet Budowy nowej szkoły pod przewodnictwem Jana Kądziora.

        Nadanie imienia Mariana Buczka Szkole Podstawowej w Gromcu nastąpiło 9 maja 1971 roku.

        Od 1 IX 1973 szkoła w Gromcu straciła samodzielność była Filią Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Żarkach. Dzieci z klas V-VIII miały uczęszczać na zajęcia lekcyjne do szkoły w Żarkach. Decyzją rodziców część uczniów chodziła do szkoły w Bobrku, a część do Żarek. Taki stan rzeczy trwał do 1980 roku.

        W 1982 roku nastąpiło otwarcie nowej szkoły w Gromcu w obecnym budynku. Dyrektorem wtedy była Maria Jelińska.

        W 1999 roku w wyniku działań reformatorskich nastąpiło przemianowanie szkoły w Zespół Szkolno- Przedszkolny, w skład którego wchodzą:6-klasowa szkoła podstawowa oraz przedszkole. Ze względu na przemianowanie, opinią Rady Pedagogicznej i Rodziców cofnięto imię szkoły.

        1 IX 2004 roku patronem placówki została Maria Konopnicka.

         14 maja 2005 roku na uroczystej akademii przygotowanej przez dzieci szkolne pod kierunkiem nauczycieli, w obecności między innymi władz oświatowych, władz gminy, członków rodziny Marii Konopnickiej został nadany sztandar Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Gromcu.

Od wielu lat placówka realizuje model szkoły współpracującej ze środowiskiem.